Patothom Pa'tothom  

 

Forn de teatre Pa'tothom

 

 

Forn de teatre Pa'tothom

 

Filosofia

Entitat a Barcelona especialitzada en Teatre de l'Oprimit (A. Boal) amb el que desenvolupa diferents projectes per a la defensa dels Drets Humans, la lluita per a l'eradicació de pràctiques que generen exclusió social i en la cerca de models socials alternatius. També ha desenvolupat la seva escola amb línies pedagògiques pròpies.

El Forn de teatre Pa'tothom mantindrà la seva arrel docent i lúdica (en el sentit de la dinamització social) amb perspectives d'ampliació i extensió d'activitats sense allunyar-se de la seva raó de ser i sense abandonar els valors que constitueixen la seva essència.

(...més)

 

 


 

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 93442 9282--- Mail info@patothom.org
Add to Facebook Afegir a Facebook

 

 

Forn de teatre Pa'tothom


Qui som?

Entitat que desenvolupa diferents projectes amb el Teatre de l'Oprimit des de l'any 2000, per la defensa dels Drets Humans, la lluita per a l'eradicació de pràctiques que generen exclusió social i en la cerca de models socials alternatius. Utilitza el teatre com a eina pedagògica en tots els àmbits.
Precursors del Teatre de l'Oprimit a Catalunya ha esdevingut un referent en la realització d'aquesta tasca mitjançant una feina amb col·lectius diversos tot posant èmfasi en la no discriminació per raons de gènere, burocràcia (tenir o no papers) i procedència.

 

La nostra filosofia

El Forn del teatre Pa'tothom volem integrar diferents expressions culturals utilitzant el teatre com a eina per a millorar la qualitat de vida de les persones, contribuint al desenvolupament integral de tots. El teatre té, doncs, un sentit social i ha d'estar a l'abast de tothom.

Volem treballar en el blindatge davant de les estructures que propicien l’exclusió social de grups vulnerables. Entenem que l’exclusió és el fenomen que pateixen certes persones com a conseqüència d'una determinada filosofia econòmica, fent doncs dels drets un altre bé de consum. Entenem per vulnerable aquell que no té la possibilitat per a defensar-se de l’exclusió social.

Visió

• Detectar els conflictes socials que per raons de nacionalitat, sexe, edat, burocràcia o d'altres factors de vulnerabilitat social, es troben a nostre àmbit d'actuació. I a partir d'aquí, incidir positivament en els col·lectius afectats, utilitzant, principalment, el teatre en les seves diverses aplicacions, i la comunicació tant en conferències, debats, xerrades, etc.
• Pa’tothom mantindrà la seva arrel docent i lúdica (en el sentit de dinamitzadora social) amb perspectives d'ampliació i extensió d'activitats sense allunyar-se de la seva raó de ser i sense abandonar els valors que constitueixen la seva essència.

Valors


• Treballar el teatre amb una visió comunitària per a sobre dels individualismes, tot pensant en grup el que es pot aportar per a que mitjançant aquesta pràctica artística, aconseguim una transformació social positiva.

• La motivació primordial serà la defensa dels Drets Col·lectius mitjançant el Teatre amb la qualitat docent i el cobriment social tot desenvolupant diferents activitats.

• S'implementa Teatre de l'Oprimit (tendència teatral contemporània) que garanteix l'horitzontalitat, la participació i el qüestionament constant de les relacions estructurals que vulnerin els Drets Humans i la injustícia per raons d'econòmiques, de nacionalitat, de sexe, de edat o d’altres factors de vulnerabilitat.

• Es prioritza la qualitat docent i el cobriment social de les activitats confiant en la intel·ligència col·lectiva per emprendre iniciatives que acompanyin aquesta qualitat.

• S'incentiva garantir la participació i es treballa en favor de l'apoderament dels col·lectius.

• Es consideren prioritaris els esforços que estiguin encaminats als sectors socials amb problemàtiques que volen visibilitzar.

• Es potenciaran les activitats que tinguin un contingut cultural que promogui la igualtat de la dona i que denunciï estructures patriarcals.

• Es posarà especial atenció a la formació d'actors, directors, guionistes, etc. mitjançant l'escola tenint com a condicionant ineludible els objectius de Pa’tothom.

• Les activitats mai seran guiades per interessos econòmics i ànim de lucre.

• Es tractarà d'intervenir directa o indirectament en els col·lectius afectats. Organitzar activitats per ajudar als sectors socials amb problemes.

 

Missió

• Impulsar la docència teatral i l'activitat dins d'aquest camp amb dignitat, tot respectant el que representa el teatre dins l'àmbit social i el nostre esdevenir històric, empatitzant amb els problemes que pot tenir la gent de l’entorn. Això mai exclourà una constant activitat investigadora, renovadora i creadora de noves formes d'expressió teatral que s’adeqüin a la realitat del moment i l’espai on intervenim.
• Alhora, impulsarà activitats connexes que suposin una aportació lúdica a l’entorn i de divulgació per la seva zona d'influència.
• Contribuir a desenvolupar un major interès pels problemes d'exclusió social i promoure i desenvolupar models de sensibilització en els grups anomentats “oprimits” i que són marginats per la societat, amb la finalitat de fomentar en ells un esperit crític que faciliti -en lo possible-, la seva alliberació mitjançant la consciencia d'igualtat i justícia.
• Lluitar contra la feminització de la pobresa.


Objectius

• Esdevenir part del motor de canvi que desitgen les persones i col·lectius que veuen vulnerats els seus drets i volen denunciar-ho tot visibitzant-lo i denunciant-lo.
• Fer assequible el teatre des del punt de vista formatiu. També per a practicar-lo i veure'l ja que la cultura és destinada a unes elits.
• Recolzar amb la pràctica teatral lluites existents que volen un canvi social a nivell estructural on es reflecteixin la injustícia i la exclusió, tot establint mecanismes de suport i diàleg amb diferents organitzacions.
• Impulsar la docència teatral i l'activitat dins d'aquest camp amb dignitat, respectant el que representa el teatre dins l'entorn social i el nostre esdevenir històric, sense oblidar els problemes que pot tenir la gent de l’entorn. Això mai exclourà una constant activitat investigadora, renovadora i creadora de noves formes d'expressió teatral que s’adeqüin a la realitat del moment i l’espai on intervenim.
• Impulsar activitats connexes que suposin una aportació lúdica a l’entorn de Pa’tothom i de divulgació per la seva zona d'influència.
• Garantir participació i decisió dels participants en la creació d'un projecte teatral.
• Detectar, estudiar, diagnosticar els conflictes socials que per a raons econòmiques, de nacionalitat, sexe, edat o d'altres factors de vulnerabilitat social, que es troben a nostra àmbit d'actuació. I a partir d'aquí, incidir positivament en els col·lectius afectats, utilitzant, principalment, el teatre en les seves diverses aplicacions, i la comunicació tant en conferències, debats, xerrades, etc.

 

Tornar al inici...

 

 


 

 

 

Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del Oprimido

 

Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del Oprimido

 

 

local forn de teatre Pa'tothom

 

Theatre of the Oppressed

 

Theatre of the Oppressed. Forn de teaatre Pa'tothom

Web Dissenyada per ITACA-BCN ©2009