Patothom Pa'tothom  

 

Teare per a joves Barcelona. Forn de teatre Pa'tothom

Escola interpretació Barcelona

 

 


ESCOLA POPULAR - Formació integral de l'actor

Escuela de interpretación tiene como objetivo formar actores sociales y sujetos históricos. El teatro es un motor para actuar en favor del cambio social, sobre todo con aquellos colectivos que sufren prácticas que los excluyen socialmente. A través de nuestro cursos regulares conseguirás una formación integral que te permitirá actuar de manera sólida y fundamentada dentro de diferentes ámbitos sociales con el teatro como impulsor de iniciativas. Se da la formación más completa del país en Teatro del Oprimido.

Escola de interpretació té com a objectiu formar actors socials i subjectes histórics. El teatre és un motor per actuar en favor del canvi social, sobretot amb aquells col·lectius que pateixen pràctiques on els exclouen socialment. A través dels nostres cursos regulars aconseguiràs la formació integral que et permetrà actuar de manera sòlida i fonamentada dins de diferents àmbits socials amb el teatre com a impulsor de iniciatives. Es dóna la formació més complerta del país de Teatre de l'Oprimit. (...més)

- Cursos anuals / Cursos anuales

- Cursos intensius / Cursos intensivos

- Beques / Becas

- Protocolo protección al menor Pa'tothom

 
C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel. 93 442 92 82--- Mail info@patothom.org
facebook Facebook

 

 

 

Accions teatrals barcelona.

 

 

ESCOLA POPULAR

Forn de teatre Pa'tothom

Escola Intergral de l'Actor

Escola de interpretació per a infants i joves, que es concep com a recurs per a ensenyar teatre tot comptant d' incidir en formar-los com actors socials i subjectes històrics. El teatre és un motor per actuar en favor del canvi social, sobretot amb aquells col·lectius que pateixen pràctiques que els exclouen socialment. A través dels nostres cursos regulars s'aconsegueix la formació integral que permet actuar de manera sòlida i fonamentada dins de diferents àmbits socials amb el teatre com a impulsor de iniciatives. Es dóna la formació més complerta del país de Teatre de l'Oprimit.

 

 


Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del oprimido

 

 

Eixos de la formació Forn de teatre Pa'tothom

L'escola és un projecte que neix al 2000 que integra eixos transversals com ara: Governabilitat democràtica i enfortiment del teixit social,
Cultura de Pau i Drets Humans, enfocament de gènere o desenvolupament sostenible i medi ambient.
Es procura donar entrada a tothom sense preguntar res.

 

1- Vetllar perquè l'educació artística sigui accessible, com a element essencial
i sostenible d'una educació renovada de qualitat

 

Estratègies  
Tipus d'acció
a) Ratificar a l'educació teatral com a base del desenvolupament equilibrat, creatiu, cognitiu, emocional, estètic i social dels infants, els joves i les persones que aprenen al llarg de tota la vida.    
   

Aplicar polítiques i assignar recursos humans i estructurals per propiciar un accés sostenible a:

- Estudis artístics generals per l'alumnat de tots els nivells acadèmics i econòmics, al marc d'un ensenyament total i d'ampli abast.
- Experiències extraescolars en tots els àmbits de l'art en general i el teatre en particular per a una àmplia gamma d'estudiants de les diferents comunitats.
- Vinculació de l'alumnat a projectes de intervenció social amb el teatre per a donar-los a conèixer a diferents recursos i per a la sensibilització d'ells davant diferents problemàtiques.

Enfortir la sinergia entre els diversos aspectes del desenvolupament (creatiu, cognitiu, emocional, estètic i social).

Establir sistemes d'avaluació amb la finalitat de vetllar pel desenvolupament total de l'alumnat a l'educació teatral.

 

b) Fomentar mitjançant l'educació teatral (i artística) la transformació constructiva dels sistemes i les estructures de l'ensenyament    
   

Utilitzar les arts com a model pedagògic, mitjançant la introducció de dimensions artístiques i culturals en altres disciplines acadèmiques.

Impulsar una cultura de la creativitat al personal docent i administratiu de les escoles per mitjà de l'educació artística.

Impartir educació teatral a fi d'introduir als plans d'estudis mètodes pedagògics i creatius innovadors que atreguin una àmplia ventall d'estudiants.

 

c) Establir sistemes d'aprenentatge intergeneracional i al llarg de tota la vida en l'educació teatral,
entorn d'ella i pel seu conducte
   
   

Vetllar perquè l'alumnat de totes les extraccions socials tinguin accés a l'educació artística al llarg de tota la vida, en diferents contextos comunitaris i institucionals.

Vetllar perquè els diversos grups d'edat tinguin oportunitat d'adquirir experiència en matèria d'educació teatral.

Propiciar l'aprenentatge intergeneracional a fi de salvaguardar el coneixement del teatre i fomentar l'entesa entre les generacions mitjançant diferents projectes.

 

d) Augmentar les capacitats pel lideratge, la sensibilització i la formulació de polítiques en matèria d'educació artística
   
   

Capacitar als professionals amb la intenció implementació de polítiques relatives a l'educació artística, compresa la participació dels grups de població exclosos i desfavorits en els processos de planificació d'aquestes polítiques.

Enfortir la comunicació i la sensibilització mitjançant el reforç de les relacions amb els mitjans de comunicació, la construcció d'un llenguatge de comunicació apropiat i l'ús de la tecnologia de la informació i els sistemes de xarxes virtuals per vincular les iniciatives existents en els plànols nacional i regional.

Difondre les repercussions individuals i socials de l'educació teatral amb la finalitat de sensibilitzar al públic dels seus valors i estimular el suport a la mateixa als sectors públic i privat.

 

 

2- Vetllar per a que les activitats i els projectes d'educació teatral siguin de qualitat,
tant a la seva concepció com a la seva execució

 

Estratègia
Tipus d'acció
Acordar normes de qualitat elevades per a l'educació teatral tenint en compte les necessitats, la infraestructura i els contextos culturals.    
   

Fixar normes elevades per a l'execució dels programes d'educació artística a l'escola i la comunitat;

Combinar la teoria i la pràctica, tot vinculant l'alumnat amb els projectes i als participants dels projectes, convidar-los a estudiar a l'escola.

Subministrar les instal·lacions i els recursos necessaris i apropiats per a l'educació teatral.

 

 

3- Aplicar els principis i les pràctiques de l'educació teatral per contribuir
a la solució dels problemes socials i culturals

 

Estratègia
Tipus d'acció
a) Impartir l'educació teatral per enfortir la capacitat de creació i innovació de la societat.    
   

Impartir educació teatral amb la finalitat de promoure pràctiques creatives i innovadores en pro del desenvolupament integral social, cultural i econòmic de les societats;

Apostar pel Teatre de l'Oprimit com a tendència més innovadora del teatre polític contemporani.

 

b) Reconèixer i desenvolupar les dimensions de benestar social i cultural de l'educació artística    
   

Estimular el reconeixement de les dimensions de benestar social i cultural de l'educació artística, entre unes altres:


- el valor d'una àmplia gamma d'experiències artístiques, tot apostant, en l'escola pel teatre.
- les dimensions socials de l'educació artística en general i del Teatre de l'Oprimit particularment
- la capacitat potencial de l'educació artística de valoritzar i conservar la identitat i el patrimoni, així com de promoure la diversitat i el diàleg intercultural,
- les dimensions reparadores de l'educació artística en situacions posteriors a conflictes o desastres;
Incorporar coneixements sobre el benestar social i cultural als programes de capacitació destinats als professionals de l'educació artística;

Utilitzar l'educació artística com un procés motivador per enfortir la participació de l'alumnat i reduir la deserció escolar.

 

c) Recolzar i enfortir la funció de l'educació artística en la promoció de la responsabilitat social, la cohesió social, la diversitat cultural i el diàleg intercultural    
   

Donar prioritat al reconeixement del context específic de l'estudiant i estimular les pràctiques pedagògiques que resultin pertinents per l'alumnat, compresos els membres de grups minoritaris i els migrants.

Fomentar i enfortir el coneixement i la comprensió d'expressions artístiques i culturals diferents.
Incorporar les competències en matèria de diàleg intercultural i pedagogia.

 

 

 

 

Teatre a Barcelona. Pa'tothom

 

 

VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE

Actualment el Forn de teatre Pa'tothom tenim un percentatge molt alt de reducció de riscs en la implementació del projectes per a vàries factors que redunden en l'experiència i en la confiança que hem generat en els participants del mateixos.


Aquests factors es poden identificar com:

- L'escola popular del Forn de teatre Pa'tothom resol una necessitat concreta a Barcelona: L'accés a la cultura en general i el teatre en particular a una massa de població que no poden ni volen invertir en ella perquè les seves prioritats són peremptòries com ara afrontar la gana o un desnonament. És a dir, l'escola copsa un buit existent a la ciutat.
- Els participants dels nostres projectes són infants i jovent que venen pel seu propi peu ja que coneixen l'escola i/o són derivats d'entitats socials, centres de dia, assistència social, etc. Pa'tothom esdevé doncs, en una escola única a Barcelona en oferir aquest tipus de servei, tot comptant amb un ventall molt ampli de participants directes i indirectes.
- El Forn de teatre Pa'tothom, disposa d'una junta interna que procura estar al dia de plantejaments polítics, constantment revisant els discursos i estratègies d'exclusió per a qüestionar-les i treballar-les a nivell curricular pel empoderament dels col·lectius amb els que treballem.
- Tenim un gran imput amb l'equip que hi participa a aquesta iniciativa i que no seria viable sense una aposta personal dels professionals. Fa tres anys que els grups dels més menuts funcionen i sols 1 dels anys va haver finançament gràcies a un premi concedit per una fundació. Els grups de preadolescents i joves funcionen des de fa 8 anys i no sempre s'ha tingut el recolzament necessari.
- Les habilitats socials, polítiques que es treballen a l'escola i es volen transmetre són mitjançant el Teatre de l'Oprimit que disposa d'un ventall de possibilitats per a fer propostes de transformació social a partir dels col·lectius mateixos que el practiquen.
- Forn de teatre Pa'tothom està vinculat amb moltes entitats de manera que permet un intercanvi d'ajudes i convenis de col·laboració. Això dóna garantia de confiança envers la feina que fem. Per a citar dues tenim a la Xarxa Artibarri, Escola Cintra i Càritas.
- S'ha realitzat per part de l'entitat un pla de viabilitat, de difusió i un pressupost de l'escola.

 

 

Amb el recolzament del 33,61% l'ICUB - Ajuntament de Barcelona i de Càritas.

 

 

 

 

 

Protocolo del Forn de teatre Pa'tothom de protección al Menor

En 8 de juny 2009, es celebrà en Assemblea Extraordinària de la Junta Directiva del Forn de teatre Pa’tothom per a aprovar aquest protocol.

Protocolo básico de intervención contra el maltrato a un menor

POTS RECOLZAR AQUEST PROJECTE!!

Escola de interpretació Pa'tothom
Forn de teatre Pa tothom. Teatro del oprimido

 

Web Dissenyada per ITACA-BCN ©2009

 

 

Ir a la página de inicio Patothom