Patothom Pa'tothom  

 

 

Forn de teatre Pa'tothom. Teatro del oprimido

Foto. Paolo Ciaberta


Forn de teatre Pa'tothom

Beques

Pa'tothom sempre ha volgut que no siguin les condicions econòmiques les que impedeixin l'accés de algú al nostre centre si és una persona potencialment vàlida pel teatre. Els que puguin demostrar que la seva situació econòmica no els hi permet pagar els seus estudis al nostre centre podrà presentar la sol·licitud d'una beca, acompanyada de la documentació acreditativa de la seva situació per a que sigui estudiada per la comissió d'admissió del centre. (...més)

Becas

Pa'tothom siempre ha querido que no sean las condiciones económicas las que impidan el acceso de alguien en nuestro centro si es una persona potencialmente válida por el teatro. Los que puedan demostrar que su situación económica no les permite pagar sus estudios a nuestro centro podrá presentar la solicitud de una beca, acompañada de la documentación acreditativa de su situación para que sea estudiada por la comisión de admisión del centro. (...más)

 

Dins del projecte ESCOLA POPULAR finançada per

 

 

 

 

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona Tel.+34 934429282--- Mail info@patothom.org
Favorits Facebook

 

 

 

 

 

Forn de teatre Pa'tothom

BEQUES


Hi ha beques a l’estudi?

Les persones que estudien a Pa’tothom podran gaudir dels beneficis de beques i ajudes NO oficials però subvencionades a l’estudi i a la iniciació en la investigació i participació en projectes que realitza l'entitat. Pa’tothom, amb càrrec dels seus propis fons i aportacions d’altres entitats i persones, concedeix dues modalitats d'ajudes, per col·laborar a les despeses de la ensenyança i propiciar, així, la igualtat d’oportunitats en funció de les necessitats. Pa’tothom mantindrà i regularà, segons les seves possibilitats, serveis d’assistència, d’ajuda a l’estudi, d’orientació i projecció professional. També afavorirà les activitats i iniciatives de l'alumnat.

Presentació de la sol·licitud

Documentació: Es faciliten els impresos de sol·licitud a la seu de l'entitat o via correu electrònic, en ells s’ha d'especificar la documentació que es presenta, per a que es tingui en compte la seva candidatura. Serà la persona qui decidirà quins són els adequats per aconseguir-ho

La persona ha de lliurà la documentació abans del inici de curs. Obtindrà una resposta a la seva petició en un màxim de 20 dies. Els papers adjunts sols es verificaran en cas de ser acceptada la seva sol·licitud.

Nota important: donat el fet que els fons destinats a ajudes són limitats, així com les places, s’estudiaran primer les sol·licituds presentades dins del termini indicat.


Qui pot fer la sol·licitud

Tota persona que tingui un impediment econòmic per pagar el import d’un curs i que pugui demostrar-ho, mitjançant una documentació fidedigna.

Tota persona derivada d’un centre social que li faci costat, ja que considera que el teatre (o altres cursos) serà positiu per el desenvolupament i integritat.

Tota persona amb riscs de discriminació per qüestions burocràtiques, de nacionalitat, sexe, procedència o cultura.


Requisits acadèmics per poder sol·licitar i perdre l’ajuda

Les ajudes no s’aplicaran per a cursos o assignatures que l’estudiant repeteixi. En situacions excepcionals, previ informe del responsable del curs es concedirà per la meitat del import que se li concediria en un cas normal.

Les ajudes es perdran automàticament si l’alumne no justifica la falta de assistència al curs.

Les ajudes es concedeixen sols per un any acadèmic i han de sol·licitar-la novament en cas que es vulgui la renovació.


La política interna de la concessions de beques

D’acord amb els objectius de Pa’tothom, les beques són un dels grans pilars de funcionament i és nostre desig poder concedir-les i fer el teatre més assequible i que arribi a un públic més ample. Existeixen dos tipus d’ajuts:

 

- Beca 1

Proposta de beca sobre cursos que estiguin finançats per Pa’tothom:

El primer trimestre es concedirà un 20% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.
El segon trimestre es concedirà un 50% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.
El tercer trimestre es concedirà un 80% de descompte sobre el preu del curs en aquell trimestre.

- Beca 2

Proposta de beca sobre els cursos que estiguin co-finançats per Pa’tothom i un altre entitat es la següent:

En tots els trimestres, un 35 % del import estarà a càrrec de l’entitat que deriva l’alumne a nostre centre, un 35 % del import estarà a càrrec de Pa’tothom. Finalment el 30 % restant el pagarà l’alumne.

 

Formulari

 

Inici

 

Forn de teatre Pa'tothom

BECAS

 

¿Hay becas al estudio?

Las personas que estudien teatro en Pa’tothom podrán gozar de los beneficios en materia de seguro, becas y ayudas NO oficiales pero subvencionadas, al estudio y a la iniciación en la investigación y participación en los proyectos que realiza la entidad. Pa’tothom, con cargo a sus fondos propios y con las aportaciones de otras entidades y personas, concede dos modalidades de ayudas, para colaborar en los gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las necesidades individuales. Pa’tothom mantendrá y regulará, según sus posibilidades, servicios de asistencia, de ayuda al estudio, de orientación y proyección profesional y cuanto favorezca las actividades del alumnado y sus iniciativas.


Presentación de la solicitud

Documentación. Se facilitan los impresos de solicitud en la sede o vía correo electrónico. En ellos se ha de especificar la documentación que se presenta para ser tenida en cuenta la candidatura. Será la persona quien decidirá qué papeles son fehacientes para conseguirlo.

La persona debe librar la documentación antes del inicio de curso. Obtendrá una respuesta a su petición en un máximo de 20 días. Los papeles adjuntos sólo se verificarán en caso de ser aceptada la solicitud.

Nota importante: dado que los fondos destinados a ayudas son limitados, así como los cupos, se atenderá primero las solicitudes presentadas en las fechas indicadas.


Quiénes pueden solicitar

Toda persona que tenga algún tipo de impedimento económico para pagar el importe de un curso y que pueda demostrarlo, mediante una documentación fidedigna.

Toda persona derivada de un centro social que le respalde considerando que el teatro (o cualquier otro curso) será positivo para su desarrollo e integridad personal.

Toda persona con riesgo de discriminación por cuestiones burocráticas, de nacionalidad, sexo procedencia o cultura.


Requisitos académicos para poder solicitar y perder la ayuda

Las ayudas no se aplicarán para cursos o asignaturas que el estudiante repita. En situaciones excepcionales, previo informe del responsable del curso se podrán conceder ayudas por la mitad del importe que se le concedería normalmente.

Las ayudas se perderán automáticamente si el alumno no justifica su falta de asistencia.

Las ayudas se conceden únicamente por un año académico y han de solicitarse nuevamente si se desea su renovación.


La política interna de la concesión de becas

De acuerdo con los objetivos de Pa’tothom, las becas son uno de los grandes pilares de funcionamiento y es nuestro deseo poder concederlas y hacer del teatro algo más popular y de acceso para un público más amplio. Existe dos tipos:

 

- Beca 1

Propuesta de beca sobre los cursos que estén financiados por Pa’tothom es la siguiente:

El primer trimestre se concede un 20% de descuento sobre el precio del curso en ese trimestre.

El segundo trimestre se concede un 50% de descuento sobre el precio del curso en ese trimestre.

El tercer trimestre se concede un 80% de descuento sobre el precio del curso en ese trimestre.


- Beca 2

Propuesta de beca sobre los cursos que estén cofinanciados por Pa’tothom y otra entidad es la siguiente:

En todos los trimestres, un 35 % del importe está a cargo la entidad que apoya el alumno (o lo deriva a nuestro centro), otro 35 % del importe está a cargo de Pa’tothom. Finalmente el 30 % restante lo paga el alumno.

Formulario

 

 

Inici

 

 

 

Ir a la página de inicio Patothom